ประกาศปรับเงื่อนไขการรับอินเซนทีฟ

เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ รวมถึง ยกระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารโดยรวม แกร็บมีความจำเป็นต้องปรับเงื่อนไขบางประการเพื่อเข้าเกณฑ์การรับอินเซนทีฟ

 

พาร์ทเนอร์แกร็บคาร์กรุงเทพฯ ที่ให้บริการ ดังนี้

 • JustGrab

 • GrabCar

 • GrabSUV

 • GrabExpress - Pickup - Multi Stop

 • GrabExpress - Car - Multi Stop

 • GrabExpress (Car)

 • GrabExpress (Pick-Up)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป แกร็บใคร่ขอความร่วมมือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้เพื่อรับอินเซนทีฟ

อัตรารับงาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 80%

อัตรายกเลิกงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%

อัตราสำเร็จงาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 55%

พาร์ทเนอร์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราสำเร็จงาน คลิกที่นี่

คะแนนดาว
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.7 (จากเดิม 4.5)


พาร์ทเนอร์ต่างจังหวัดทุกประเภทบริการ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป แกร็บใคร่ขอความร่วมมือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้เพื่อรับอินเซนทีฟ

อัตรารับงาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 85%

อัตรายกเลิกงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%

 

ทั้งนี้ ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษ ยังคงไว้ตามประกาศเดิม ได้แก่


เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 61 พาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ ประเภท GrabCar, GrabCar Plus, JustGrab จำเป็นต้องมีอัตรารับงานมากกว่าหรือเท่ากับ 80%, อัตรายกเลิกงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% และคะแนนดาวมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 เพื่อรับอินเซนทีฟ

คะแนนดาว และ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการสำหรับพาร์ทเนอร์

 
star rating.jpg
 

"คะแนนดาว"

คะแนนดาว

คะแนนดาว คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของพาร์ทเนอร์ซึ่งจะมี 5 ระดับคะแนน คือ 1-5 ดาว ซึ่งกลุ่มผู้ใช้บริการที่สามารถให้คะแนนดาวได้ ได้แก่ กลุ่มที่คนขับกดฉันมาถึงแล้ว และรับผู้โดยสาร จนถึง เมื่อคนขับกดส่งงาน และส่งใบเสร็จ (กลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถให้คะแนนดาวได้: เมื่อมีการกดยกเลิกทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการยกเลิก หรือ คนขับยกเลิก)

วิธีการคิดคะแนนดาว

คิดจากการหาค่าเฉลี่ยคะแนนดาวที่พาร์ทเนอร์ได้รับการประเมินด้วยเหตุผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากพาร์ทเนอร์เอง โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

คะแนนดาวเฉลี่ย = [(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 5 ดาว x 5) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 4 ดาว x 4) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 3 ดาว x 3) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 2 ดาว x 2) +(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 1 ดาว x 1)] ÷ จำนวนผู้โดยสารที่ให้คะแนนดาวทั้งหมด

ตัวอย่าง

star rating.png

= [(15×5) + (2×4) + (4×3) + (1×2) + (3×1)] ÷ (15+2+4+1+3)
= (75+8+12+2+3) ÷ 25
= 100 ÷ 25
= 4.0 ดาว

แกร็บตระหนักดีว่า ผู้ใช้บริการอาจให้คะแนนดาวในเหตุผลที่พาร์ทเนอร์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น แอปพลิเคชัน หรือ สภาพจราจร ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย เหตุผลบางประการที่ผู้ใช้บริการเลือกให้คะแนน 1-4 ดาว และไม่เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของพาร์ทเนอร์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณในคะแนนดาวเฉลี่ย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการให้คะแนนคลิกที่นี่


การควบคุมคุณภาพการให้บริการ

เนื่องจากทางบริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพการบริการและความปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการที่ดี ดังนั้น พาร์ทเนอร์จะได้รับการประเมินคุณภาพการบริการซึ่งวัดจากคะแนนดาว โดยจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการ ดังนี้

สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabBike, GrabExpress, GrabFood, GrabCar, GrabTaxi

 1. พาร์ทเนอร์ต้องมีคะแนนดาวตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

  • GrabBike, GrabExpress, GrabFood ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.50 ดาวขึ้นไป

  • GrabCar, GrabTaxi ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.50 ดาวขึ้นไป

 2. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS เป็นรายสัปดาห์*

 3. พาร์ทเนอร์ที่มีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) และได้รับ SMS เพื่อในข้อ (2) จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

 4. หลังการอบรม พาร์ทเนอร์ต้องแสดงประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้นให้เทียบเท่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) โดย

  • พาร์ทเนอร์รถยนต์ทุกประเภทจะมีระยะเวลา 4 สัปดาห์

  • พาร์ทเนอร์รถจักยานยนต์ทุกประเภทจะมีระยะเวลา 2 สัปดาห์

 5. หากพบการร้องเรียนเรื่องเดิมครั้งที่ 2 พาร์ทเนอร์จะโดนระงับสัญญาณชั่วคราวทันทีเพื่อเข้ารับการอบรมอีกครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงที่เกิดขึ้น และหากพบการร้องเรียนครั้งที่ 3 อาจส่งผลให้พาร์ทเนอร์ถูกระงับสัญญาณถาวร

 6. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวอยู่ที่ 1 – 2 ดาว บริษัทจะทำการตรวจสอบการบริการอย่างเคร่งครัด และคุณอาจถูกพิจารณาในการระงับสัญญาณถาวร

*พาร์ทเนอร์ที่ได้รับ SMS แจ้งเตือน จะถูกตรวจสอบการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและหากพบว่าเป็นการร้องเรียนที่เกิดขึ้นจริง พาร์ทเนอร์จะถูกระงับสัญญาณ เพื่อเข้ารับการอบรมการให้บริการ

สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe

 1. พาร์ทเนอร์ต้องมีคะแนนดาวตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

  • GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 2. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS และต้องดำเนินการปรับปรุงดังนี้

  • พาร์ทเนอร์ต่างจังหวัด: พาร์ทเนอร์จะได้รับแบบทดสอบออนไลน์ที่ส่งไปพร้อม SMS แจ้งเตือน โดยต้องทำแบบทดสอบภายใน 3 วัน ให้ผ่านตามเกณฑ์ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้มีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป ภายใน 2 สัปดาห์

  • พาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ: ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงการให้บริการ หลังจากนั้นพาร์ทเนอร์จะมีระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้มีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 3. หากพาร์ทเนอร์ต่างจังหวัดทำแบบทดสอบไม่ผ่าน หรือ พาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ ไม่เข้ารับการอบรม จะถูกยกเลิกการให้บริการ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe (โดยยังคงให้บริการประเภทอื่นนอกเหนือจากหมวดหมู่นี้ได้ และเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

 4. หากคุณถูกยกเลิกการให้บริการ คุณจะสามารถกลับมารับงาน GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe ได้อีกครั้ง เมื่อสามารถปรับปรุงคะแนนดาวให้ได้ 4.70 ดาวขึ้นไป เป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน


หมายเหตุ (โปรดทำความเข้าใจอย่างละเอียด)

 • หลังจากได้รับ SMS และถูกระงับสัญญาณ คุณสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงการให้บริการกับโครงการขับดีมีดาวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

 • สถานที่อบรม : อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 • วันและเวลาอบรม : ทุกวันจันทร์ หรือ วันพุธ เวลา 18:00น. 

 • พาร์ทเนอร์ที่เข้าอบรมจะต้องสอบวัดผลหลังเข้ารับการอบรมเสร็จสิ้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ผลการทดสอบต่ำกว่า 70% จะไม่ได้รับการพิจารณาเปิดระบบ (สามารถลงชื่อสอบวัดผลได้อีกครั้งในเดือนถัดไปและจะไม่เปิดระบบให้จนกว่าจะผ่านการสอบอบรม)
  - ผลการทดสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 70% จะได้รับการเปิดระบบเพื่อให้บริการภายใต้เงื่อนไข (และจะถูกตรวจสอบอีกครั้งในทุกๆ เดือนถัดไป)

 • พาร์ทเนอร์ที่ผ่านการทดสอบแล้วแต่ยังคงมีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นครั้งที่ 2 อาจส่งผลให้ถูกปิดระบบหรือระงับสัญญาณถาวร รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับทุกกรณี

 • สำหรับพื้นที่อื่นๆ นอกจาก กทม. จะได้รับ SMS แจ้งขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

 • พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการให้คะแนนดาวจากผู้ใช้บริการไม่ถึง 10 ครั้ง (0-9 ครั้ง) คะแนนเหล่านั้นจะไม่ถูกนำมาคิดคะแนนดาว

 • ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะมีการพิจารณาคะแนนดาวเป็นรายเดือน แต่จะมีการติดตามทุกสัปดาห์ เช่น การคำนวนรอบเดือน ก.พ. จะใช้ข้อมูลคะแนนดาวที่ท่านได้รับล่าสุดถึงวันที่ 29 ก.พ. 2559 เป็นต้น

 • บริษัทฯ จะสื่อสารและให้ความเข้าใจกับผู้โดยสารถึงวิธีการให้คะแนนดาวและ รณรงค์ให้การให้คะแนนดาวถูกประเมินจากพฤติกรรมการให้บริการ มิใช่ระบบแอปพลิเคชัน

 • บริษัทฯ จะดำเนินการคัดกรองอย่างยุติธรรม มิฝักใฝ่ผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่รับสินบนว่าจ้างในการพิจารณา โดยหากบริษัทฯ ตรวจพบว่าพนักงานมีพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดอย่างถึงที่สุด

 • คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ จะทำการคัดกรองผู้ขับขี่เป็นประจำทุกเดือน หากท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถอุทธรณ์ได้ที่ qc.th@grab.com


ประกาศคะแนนดาว 4.5 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabBike, GrabExpress, GrabFood “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป“
ประกาศคะแนนดาว 4.7 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe “มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป“
ประกาศคะแนนดาว 4.5 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar, GrabTaxi, JustGrab “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป”
ประกาศคะแนนดาว 4.4 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar, GrabTaxi, JustGrab “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป”

อัตราสำเร็จงาน

มารู้จัก ‘อัตราสำเร็จงาน’

อัตราสำเร็จงาน“ คือ คะแนนงานที่พาร์ทเนอร์ให้บริการสำเร็จ จนถึงขั้นตอนกดส่งผู้โดยสาร คำนวณจาก จำนวนงานทั้งหมดที่ทำสำเร็จ หารด้วย จำนวนงานทั้งหมดที่เห็น ลบ จำนวนงานที่ถูกยกเลิกโดยผู้โดยสารจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพาร์ทเนอร์ ลบ จำนวนงานที่ถูกยกเลิกโดยพาร์ทเนอร์แบบไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิก คูณ 100

 
 

ตัวอย่างการคำนวณ

- พาร์ทเนอร์เห็นงานทั้งหมด 10 งาน แต่ทำงานสำเร็จเพียง 5 งาน โดยใน 5 งานที่ทำไม่สำเร็จนั้นเกิดจากการยกเลิกโดยพาร์ทเนอร์ 2 งาน และการยกเลิกโดยผู้โดยสาร 3 งาน ซึ่งมีสาเหตุดังนี้

 • งานที่ 1 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากเปลี่ยนแผนการเดินทาง (อยู่นอกเหนือการควบคุมของพาร์ทเนอร์ จึงไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

 • งานที่ 2 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากพาร์ทเนอร์ขอให้ยกเลิก (พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขอให้ยกเลิกหรือสื่อสารเพื่อให้เข้าใจว่าขอยกเลิก จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

 • งานที่ 3 พาร์ทเนอร์ยกเลิก เนื่องจากไม่สะดวกรับงาน (พาร์ทเนอร์ยกเลิก จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

 • งานที่ 4 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากพาร์ทเนอร์ใช้รถยนต์ไม่ตรงตามที่ระบุในแอปฯ (พาร์ทเนอร์ไม่ทำตามข้อกำหนด จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

 • งานที่ 5 พาร์ทเนอร์ยกเลิก เนื่องจากหาผู้โดยสารไม่พบ (ไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิกงาน จึงไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

- [5/(10-2)]*100 = 62.5

- เท่ากับว่าพาร์ทเนอร์มีอัตราสำเร็จงานอยู่ที่ 62.5%

 
 

ทั้งนี้ ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษ ยังคงไว้ตามประกาศเดิม ได้แก่

 

หมายเหตุ:

1. งานที่ทำสำเร็จ คือ งานที่กดส่ง
2. งานทั้งหมดที่เห็น คือ งานทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์เห็นใบงาน ซึ่งนับรวมงานที่เพิกเฉย งานที่รับแต่ยกเลิกภายหลัง งานที่ถูกยกเลิกโดยผู้โดยสาร
3. การยกเลิกโดยผู้โดยสารจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพาร์ทเนอร์ เช่น ผู้โดยสารเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผู้โดยสารเรียกรถผิดประเภท ผู้ขับอยู่ไกลเกินไป ฯลฯ
4. การยกเลิกงานโดยพาร์ทเนอร์ที่ไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิก จะไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน


ข้อแนะนำสำหรับพาร์ทเนอร์

 1. เปิดออนไลน์ให้ปุ่มออนไลน์ด้านบนเป็นสีเขียว และเปิดรับงานต่อเมื่อมีความพร้อมในการรับงานแล้วเท่านั้น

 2. ตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนกดรับงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกงาน

 3. ไม่ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกให้ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม

 4. เปิดใช้งาน ‘รับงานอัตโนมัติ (Auto Accept)’ เพื่อให้ระบบทำหน้าที่รับงานทุกงานที่เข้ามาให้โดยอัตโนมัติ (หากมีความจำเป็นและไม่สะดวกรับทุกงาน สามารถปิดใช้งานรับงานอัตโนมัติได้ทุกเมื่อ โดยอ่านวิธีใช้งาน ‘การรับงานอัตโนมัติ Auto Accept’ คลิกที่นี่)

 5. ตรวจสอบให้แน่ชัดว่างานที่รับเป็นงานจองทันที หรืองานจองล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น

 

ตั้งแต่ 16 ก.พ. 62 เป็นต้นไป พาร์ทเนอร์แกร็บคาร์กรุงเทพฯ เริ่มนำ ‘อัตราสำเร็จงาน’ มาใช้ในการคิดคำนวณอินเซนทีฟ
ตั้งแต่ 22 ก.พ. 62 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณใหม่ของ ‘อัตราสำเร็จงาน‘
ตั้งแต่ 7 ส.ค. 62 เป็นต้นไป พาร์ทเนอร์ภูเก็ต เริ่มนำ ‘อัตราสำเร็จงาน’ มาใช้ประเมินมาตรฐานการให้บริการ

[JustGrab, GrabCar, GrabTaxi] ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบาย เครดิตรับงานขั้นต่ำ เริ่มบังคับใช้ 20 กันยายน 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบาย เครดิตรับงานขั้นต่ำ สำหรับ JustGrab GrabCar และ GrabTaxi

เพื่อให้ผู้ขับสามารถรับงานได้ในจำนวนรอบที่มากขึ้นต่อวัน และสามารถเห็นงานที่มีค่าโดยสารสูง เราจึงเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครดิตรับงานขั้นต่ำ สำหรับ JustGrab GrabCar และ GrabTaxi ดังต่อไปนี้

new min credit policy.JPG

การเปลี่ยนแปลงเครดิตรับงานขั้นต่ำ จะมีประโยชน์ต่อผู้ขับอย่างไร

 1. รับงานได้มากขึ้นต่อวัน
 2. เห็นงานที่มีค่าโดยสารสูงกว่าปกติ
 3. ไม่ต้องเสียเวลาเติมเครดิตบ่อยๆ
 4. มีรายได้ต่อวันมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเครดิตรับงานขั้นต่ำนี้ จะมีผลตั้งแต่ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แกร็บขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน และ ความไว้วางใจที่ได้รับเสมอมาค่ะ


หมายเหตุ

 • หากผู้ขับ GrabTaxi, GrabCar และ JustGrab มีเครดิตรับงานน้อยกว่าที่กำหนด ผู้ขับจะไม่สามารถมองเห็นงานที่เข้ามาได้ และเสียโอกาสการรับงานค่ะ
 • หากผู้ขับ GrabTaxi, GrabCar และ JustGrab มีเครดิตรับงานน้อยกว่าที่กำหนด ระบบจะไม่สามารถทำการนับชั่วโมงออนไลน์ของผู้ขับได้
 • ระบบของเรามีการตรวจสอบการออนไลน์ขับขี่ของท่านเพื่อทำการตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎระเบียบของทางบริษัทและการกระทำที่เข้าข่ายการฉ้อโกง
 • หากตรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต Grab ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินอินเซ็นทีฟในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ศึกษาวิธีการเติมเครดิตรับงาน คลิก

[GrabCar, GrabTaxi, GrabBike] หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บ

หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บ

แกร็บกำหนดหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับ เพื่อให้คนขับของเราทุกคน ได้ใช้เป็นหลักและแนวทางไว้ยึดถือปฏิบัติ

โดยคนขับต้องรับทราบและทำความเข้าใจข้อบังคับทางกฎหมาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัย หลักความมั่นคง และมาตรฐานในการให้บริการอย่างถ่องแท้

เพราะแกร็บมีนโยบายที่จะไม่ประนีประนอมต่อการละเมิดหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บ ซึ่งการละเมิดนั้น จะส่งผลกระทบต่อการระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บทั้งหมด


คนขับแกร็บทุกคนต้องรับทราบและตกลงในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณนี้ทั้งหมด:

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อแนะนำทั้งหมด

  • (ก) คนขับต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ข้อบังคับ กฎระเบียบ นโยบาย และข้อแนะนำ รวมทั้งหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บ หรือกฎระเบียบอื่นๆที่ออกโดยแกร็บ
  • (ข) ห้ามคนขับกระทำ หรือให้ความร่วมมือกับคนขับรายอื่น หรือบุคคลที่สาม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำลายชื่อเสียงของแกร็บ และ/หรือ เป็นสาเหตุที่ทำให้แกร็บเกิดความปั่นปวน โกลาหล หรือการทำงานของแกร็บหยุดชะงักลง
  • (ค) แกร็บคงไว้ซึ่งนโยบายที่จะไม่ประนีประนอมต่อการละเมิดหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บทั้งหมด และการละเมิด จะส่งผลกระทบให้คนขับ ถูกระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นของแกร็บทั้งหมดอีกด้วย
  • (ง) แกร็บมีความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้ท่านได้มีงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เราจึงต้องการความสนับสนุนจากคนขับเกี่ยวกับงานโปรโมชั่น ที่ท่านได้รับ หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับงานนั้นๆ กรุณาตรวจสอบกับทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อสอบถามข้อมูล
  • (จ) ห้ามคนขับกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายฉ้อโกง หรือหลอกลวง ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม หรือการใช้งาน “โปรโมชั่น” ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อแกร็บ
  • (ฉ) ห้ามคนขับกระทำการหรือมีส่วนร่วมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย เป็นสมาชิกขององค์กรที่ผิดกฎหมาย ยุยงให้คนขับรายอื่นไม่ให้ใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บ ต่อต้าน หรือขมขู่ต่อผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บ หรือกระทำการอื่นใด ที่อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของแกร็บ
 2. การให้บริการอย่างมืออาชีพ และมีคุณภาพ

  • (ก) คนขับต้องให้บริการอย่างปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร โดยความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสารและคนขับถือเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

  • (ข) แกร็บไม่ยอมรับการเสพยาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทของคนขับ ขณะที่ใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บ เพราะนอกจากจะเป็นกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการผิดนโยบายด้านความปลอดภัยของแกร็บอีกด้วย นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้คนขับเก็บของผิดกฎหมาย หรือภาชนะบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปิดฝาไว้พร้อมดื่มในรถของคนขับ หากผู้โดยสารคิดว่า คนขับขับรถอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์ ผู้โดยสารมีสิทธิขอยกเลิกการโดยสารทันที และสามารถแจ้งข้อมูลมาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของแกร็บ

  • (ค) ห้ามคนขับครอบครอง มีไว้ หรือเก็บอาวุธทุกประเภท หรืออุปกรณ์อื่นๆที่คล้ายกัน ไว้ในรถหรือไว้กับตัว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม

  • (ง) แกร็บเฝ้าระวังเรื่องการขับรถที่เสี่ยงอันตรายต่อผู้โดยสาร และ/หรือ เกี่ยวข้องต่อผู้ใช้รถ ใช้ถนนอื่นๆ อย่างจริงจัง เช่น:
   - ขับขี่ผิดเส้นทางจราจร
   - ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด
   - ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
   - การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยฟังอื่นๆแทน
   - ไม่ให้สัญญาณไฟก่อนเปลี่ยน หรือเลี้ยวรถ
   - ละเมิดกฎหมายจราจร เป็นต้น

  • (จ) คนขับต้องรับผิดชอบในการรักษาสภาพรถของตนให้อยู่ในสภาพดี และปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่เสมอ รวมทั้งต้องหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายของตนเองตามคำแนะนำหรือข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบจากแกร็บอย่างสม่ำเสมอ

  • (ฉ) คนขับต้องแต่งกายและแสดงกิริยาเป็นที่น่าพึงพอใจ และเหมาะสม รวมทั้งมารยาทในการพูดจากับผู้โดยสารต้องเป็นไปอย่างสุภาพ

  • (ช) ห้ามคนขับขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่สมบูรณ์ ไม่มีกรรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามที่กำหนดสำหรับรถให้เช่าเพื่อการขนส่ง

  • (ซ) คนขับมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย (หรือหมวกกันน็อค หากใช้บริการรถจักรยานยนต์) ตลอดเวลาที่ให้บริการ

  • (ฌ) คนขับต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งแกร็บถือว่าความปลอดภัยและความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการให้บริการ เราจะไม่ให้อภัย ต่อพฤติกรรมความรุนแรง หรือความก้าวร้าวใดๆ คนขับจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว รวมถึงการสร้างความขัดแย้งด้วยวาจา การชกต่อย หรือข่มขู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อผู้โดยสาร ถ้าเป็นสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม
   อย่าจัดการเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองหรือเพิ่มระดับความรุนแรง (เช่น ก่อกวน ข่มขู่ หรือพูดในเชิงว่าจะหยุดรถ) ท่านต้องรายงานกรณีเหล่านี้มายังแกร็บให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เราจะจัดการให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายด้วยการดำเนินการที่เหมาะสม

  • (ญ) ห้ามคนขับกระทำความผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์/ส่งข้อความลามก คุกคามทางเพศ แตะต้องร่างกาย กักขังหน่วงเหนี่ยว ลวนลาม และข่มขืน ซึ่งถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายอย่างรุนแรงและผิดนโยบายด้านความปลอดภัยของแกร็บ ผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษ ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

  • (ฎ) ระลึกว่าการกระทำผิดทางเพศนั้นแตกต่างกันไปตามธรรมเนียมทางสังคม และส่วนบุคคล การวิจารณ์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ ถามคำถามส่วนตัว หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว ถือว่าไม่เหมาะสมทั้งสิ้น ท่านต้องให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล และพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่น การส่งข้อความหาผู้โดยสาร โดยอยู่นอกเหนือจากงานในแอพพลิเคชั่นแกร็บที่ได้จองไว้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลของผู้โดยสาร

  • (ฏ) คนขับต้องให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างผู้โดยสารขึ้น-ลงจากรถ

  • (ฐ) คนขับต้องยอมรับการร้องขออย่างมีเหตุผลจากโดยสาร เช่น การลดหรือเพิ่มอุณหภูมิในรถ หรือการลดระดับเสียงจากวิทยุ เป็นต้น

  • (ฑ) ห้ามคนขับปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารที่มีความพิการทางสายตาและมีสุนัขเป็นผู้นำทาง หากสิ่งนี้ไม่ได้ขัดต่อหลักศาสนาของท่าน

  • (ฒ) มีความรู้ และ/หรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บนท้องถนน เช่น เส้นทางที่กำลังก่อสร้าง เกิดอุบัติเหตุ หรือมีกิจกรรมใดๆ ที่ก่อปัญหาการติดขัดของจราจร ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการขับรถ

  • (ณ) หากผู้โดยสารลืมสิ่งของไว้ในรถ (รวมทั้งเงินสด) คนขับต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการคืนของนั้นให้กับผู้โดยสารทันที หรือคืนของนั้นผ่านทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของแกร็บ

  • (ด) คนขับต้องใส่ใจต่องานที่ได้รับ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และกระตุ้นให้มีผู้โดยสารหันมาใช้บริการของแกร็บเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่มีผู้โดยสารมากขึ้น ก็ย่อมหมายถึงงานที่มีมากขึ้นสำหรับคนขับด้วย

  • (ต) ห้ามคนขับโอนงานของตนเองให้แก่คนขับรายอื่น หากท่านไม่สามารถไปรับผู้โดยสารได้เพราะมีเหตุฉุกเฉิน กรุณาโทรแจ้งผู้โดยสารก่อนยกเลิกงานทันที ท่านไม่ควรยกเลิกงานยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินจริงๆเท่านั้น (เช่น รถเสีย)

  • (ถ) คนขับต้องรอให้ผู้โดยสารมาถึงจุดนัดรับ การขับรถออกไป โดยไม่รอผู้โดยสารจะเป็นการสร้างความไม่พึงพอใจและความรู้สึกที่ไม่ดีแก่ผู้โดยสารของท่าน กรุณาโทรหาผู้โดยสาร หลังจากที่ท่านรอผู้โดยสารมาแล้ว 5 นาที เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารยังต้องการใช้บริการแกร็บอยู่หรือไม่ กรุณาแจ้งให้ผู้โดยสารและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แกร็บทราบถ้าท่านไม่สามารถรอต่อได้

  • (ท) ห้ามคนขับรับงาน หากท่านยังมีผู้โดยสารท่านอื่นอยู่บนรถ เพราะจะทำให้ผู้โดยสารท่านถัดไปต้องเสียเวลารอท่านมากขึ้นไปอีก

  • (ธ) ห้ามคนขับปฏิเสธการให้บริการ ด้วยเหตุผลทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เพศ สถานการณ์สมรส อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ หรือคุณลักษณะอย่างอื่นที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง การปฏิเสธดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บทั้งหมด เพราะการแสดงอาการเหยียดหยามหรือกีดกันต่อบุคคลหรือกลุ่มคนด้วยเรื่องดังกล่าวถือเป็นการไม่เคารพให้เกียรติต่อกัน

  • (น) ห้ามคนขับตั้งค่าโดยสารเอง (เช่น คิดค่าโดยสารในราคาเหมาต่อเที่ยว) เพราะอาจจะกลายเป็นการคิดค่าบริการที่เกินราคาได้ ให้เรียกเก็บค่าโดยสารตามมิเตอร์ บวกค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่แกร็บได้กำหนด

  • (บ) ห้ามคนขับร้องขอให้ผู้โดยสาร ทำการจองเป็นการส่วนตัวหรือพิเศษ ซึ่งถือเป็นการขัดต่อหลักการให้บริการของแกร็บ ในเรื่องการมอบหมายงาน ให้กับรถที่ใกล้ที่สุดให้ไปรับผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังเป็นการจำกัดสิทธิผู้โดยสารในการใช้พาหนะด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • (ป) ห้ามคนขับแนะนำแอพพลิเคชั่นของคู่แข่งรายอื่นให้ผู้โดยสาร การกระทำเช่นนี้ เป็นการสร้างความรำคาญและไม่เป็นมืออาชีพต่อผู้โดยสาร

  • (ผ) ผู้โดยสารจะชื่นชมต่อความซื่อสัตย์ของคนขับ ดังนั้นคนขับต้องให้บริการ อยู่บนพื้นฐานหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บนี้ และไม่หลอกลวง หรือโกง เช่น ไม่ทอนเงินให้ผู้โดยสาร หรือทอนเงินน้อยกว่าความเป็นจริง หรือ ไม่ขับรถพาผู้โดยสารอ้อมเกินความจำเป็น (เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุผลอย่างเพียงพอ หรือผู้โดยสารร้องขออย่างเต็มใจ) เป็นต้น

  • (ฝ) ห้ามคนขับติดต่อผู้โดยสารผ่านช่องทางการสื่อสารใดๆ ก็ตาม ยกเว้นในกรณีติดต่อเกี่ยวกับงานที่จองไว้กับแอพพลิเคชั่นแกร็บ

  • (พ) คนขับสามารถกดปุ่ม “ส่ง” / “จบงาน” หลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถของท่าน และเสร็จสิ้นการให้บริการแล้วเท่านั้น

 3. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

  • (ก) คนขับต้องแจ้งข้อมูลเหตุฉุกเฉินให้แกร็บทราบทันที เราต้องการมีส่วนช่วยเหลือทุกเรื่อง

  • (ข) หากคนขับรู้สึกว่าต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ ที่ต้องได้รับการจัดการโดยด่วน ให้ท่านโทรไปยังหมายเลขบริการฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้น เมื่อทุกฝ่ายปลอดภัย และสถานการณ์ได้รับการจัดการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรุณาแจ้งให้แกร็บทราบ เราต้องการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานด้านกฎหมาย

 4. อบรมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  • (ก) คนขับต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็น และการเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม ตามที่แกร็บได้จัดขึ้น เราสัญญาว่าจะพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

  • (ข) แกร็บใช้ระบบรับความคิดเห็นทั้งจากผู้โดยสารและคนขับ รวมถึงระบบการตรวจสอบโดยผู้โดยสารที่ไม่เปิดเผยตัว นอกจากนี้ เรายังมีการประเมินความเหมาะสม ผลงาน และข้อร้องเรียนของคนขับอย่างต่อเนื่อง เราตั้งใจประสานงานร่วมกับคนขับผ่านทางระบบข้อร้องเรียน การอบรม การประชุม และการตรวจสอบ เป็นต้น ผลจากการดำเนินการนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้บริการของคนขับ

  • (ค) คนขับมีหน้าที่เข้าร่วมอบรมตามที่แกร็บจัดให้มี ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ท่านต้องแจ้งวันที่ท่านสามารถเข้าอบรมแทนได้


คนขับทุกท่านต้องรับทราบและยืนยันว่าท่านเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และจะเป็นผู้รับผิดชอบความผิด ที่เป็นผลมาจากการให้บริการรับส่งผู้โดยสารโดยใช้รถของท่านเอง รวมถึงการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่แกร็บ หากท่านกระทำการอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บนี้

นอกจากนี้ ท่านต้องเข้าใจ และตกลงที่แกร็บได้ทำการระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บทั้งหมด ในกรณีที่คนขับกระทำการอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณนี้


หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความมาได้ที่ safety.th@grab.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 เมษายน 2559 I ข้อมูลโดยทีมงานความปลอดภัยของแกร็บ

[GrabCar, GrabTaxi, GrabBike] การกระทำที่เข้าข่ายทุจริต

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแฝงตัวของมิจฉาชีพ Grab ได้นำระบบอัจฉริยะที่ใช้นโยบายประมวลผล และสั่งการจากทีมพัฒนาและสนับสนุนทางเทคนิคส่วนกลาง เข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อตรวจจับพฤติกรรมทุจริตในการใช้งานแอปพลิเคชัน


ประกาศนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต ซึ่งอาจส่งผลให้คนขับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถูกระงับการใช้งานแอปฯ ถาวร ดังนี้

 1. ผู้ขับ Grab นัดแนะกับผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำ, คนสนิท, ญาติมิตร หรือเป็นตัวคนขับเอง ให้เรียกงานให้ตนเอง เพื่อรับอินเซนทีฟ, โปรโมชัน (เข้ากระเป๋าเงิน) หรือ เพิ่มคะแนนการรับงานให้ตนเอง
 2. การนัดแนะกับผู้โดยสารให้เรียกใช้ตนเองเพียงผู้เดียว โดยให้ผู้โดยสารกดยกเลิกงานทันทีเมื่อเรียกได้รถคันอื่น (เข้าข่ายการให้ผู้อื่นยิงงานให้)
 3. ผู้ขับ Grab ลงทะเบียนเป็นผู้โดยสารโดยใช้ ชื่อ, E-mail, เบอร์โทรศัพท์ หรือ IMEIอุปกรณ์เครื่องเดียว หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อหวังผลประโยชน์จากทางบริษัทฯ
 4. การยิงงาน รวมถึง การกดรับ-กดส่งงาน เพื่อทำรอบด้วยตนเอง และ/หรือ ร่วมกับผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมิได้มีการโดยสารจริง และไม่มีเหตุอันควร
 5. การรับส่งที่มีระยะเวลา, ความถี่ และ/หรือ ระยะทางอันไม่สมเหตุสมผล (อาจเกิดจากการกดรับและกดส่งงานทันที / การกดส่งก่อนถึงจุดหมาย ซึ่งทำให้ GPS ไม่มีการเคลื่อนไหว)
 6. การกดยกเลิกงาน แต่ยังคงมีการรับและส่งผู้โดยสารจริง (โดยไม่แจ้งคอลเซ็นเตอร์และไม่มีเหตุอันควร) ทั้งกรณีคนขับยกเลิกเอง และ/หรือ ให้ผู้โดยสารยกเลิกงานให้ 
 7. การปิดเครื่องโทรศัพท์ หรือปิด GPS ในขณะที่มีการรับส่งงาน
 8. การใช้แอปฯ บนเครื่องโทรศัพท์ที่ผ่านการดัดแปลงข้อมูล หรือ มีการใช้แอปฯ อื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ในการทุจริตอินเซนทีฟ และ/หรือ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูล
 9. การนำบัญชีสมาชิกของตนเองที่สมัครไว้กับ Grab ไปให้ผู้อื่นใช้งานแทนในทุกกรณี
 10. การใช้นอมินี (ผู้อื่น) ในการสมัครสมาชิก และสวมรอยนำบัญชีนั้นไปใช้งานเอง หรือมีผลประโยชน์อื่นใดแฝงจากการใช้บัญชีสมาชิกนั้นๆ
 

Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการทำรายการ ดังนี้

 • การจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชัน
 • การถอนเงินจากกระเป๋าเงินคนขับ
 • การขอคืนเครดิต
 • การให้บริการสัญญาณแอแพลิเคชัน
 • ยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้รับรายงานคนขับที่มีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต บริษัทฯ ขอปฎิเสธที่จะเจรจาและชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลกับคนขับ หรือ บุคคลใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือคำติดสิน ของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อคงไว้ซึ่งความชอบธรรม

หากท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกตัดสินว่ามีความผิด ฐานฉ้อโกงหรือกระทำการทุจริตต่อระบบ ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านทางอีเมล โดยระบุ ชื่อ ทะเบียนรถ หมายเลขบัตรประชาชน รวมถึงเหตุผลเพื่ออุทธรณ์การตัดสินไปยังอีเมล qc.th@grab.com