[GrabCar, GrabTaxi, GrabBike] การกระทำที่เข้าข่ายทุจริต

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแฝงตัวของมิจฉาชีพ Grab ได้นำระบบอัจฉริยะที่ใช้นโยบายประมวลผล และสั่งการจากทีมพัฒนาและสนับสนุนทางเทคนิคส่วนกลาง เข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อตรวจจับพฤติกรรมทุจริตในการใช้งานแอปพลิเคชัน


ประกาศนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต ซึ่งอาจส่งผลให้คนขับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถูกระงับการใช้งานแอปฯ ถาวร ดังนี้

 1. ผู้ขับ Grab นัดแนะกับผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำ, คนสนิท, ญาติมิตร หรือเป็นตัวคนขับเอง ให้เรียกงานให้ตนเอง เพื่อรับอินเซนทีฟ, โปรโมชัน (เข้ากระเป๋าเงิน) หรือ เพิ่มคะแนนการรับงานให้ตนเอง
 2. การนัดแนะกับผู้โดยสารให้เรียกใช้ตนเองเพียงผู้เดียว โดยให้ผู้โดยสารกดยกเลิกงานทันทีเมื่อเรียกได้รถคันอื่น (เข้าข่ายการให้ผู้อื่นยิงงานให้)
 3. ผู้ขับ Grab ลงทะเบียนเป็นผู้โดยสารโดยใช้ ชื่อ, E-mail, เบอร์โทรศัพท์ หรือ IMEIอุปกรณ์เครื่องเดียว หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อหวังผลประโยชน์จากทางบริษัทฯ
 4. การยิงงาน รวมถึง การกดรับ-กดส่งงาน เพื่อทำรอบด้วยตนเอง และ/หรือ ร่วมกับผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมิได้มีการโดยสารจริง และไม่มีเหตุอันควร
 5. การรับส่งที่มีระยะเวลา, ความถี่ และ/หรือ ระยะทางอันไม่สมเหตุสมผล (อาจเกิดจากการกดรับและกดส่งงานทันที / การกดส่งก่อนถึงจุดหมาย ซึ่งทำให้ GPS ไม่มีการเคลื่อนไหว)
 6. การกดยกเลิกงาน แต่ยังคงมีการรับและส่งผู้โดยสารจริง (โดยไม่แจ้งคอลเซ็นเตอร์และไม่มีเหตุอันควร) ทั้งกรณีคนขับยกเลิกเอง และ/หรือ ให้ผู้โดยสารยกเลิกงานให้ 
 7. การปิดเครื่องโทรศัพท์ หรือปิด GPS ในขณะที่มีการรับส่งงาน
 8. การใช้แอปฯ บนเครื่องโทรศัพท์ที่ผ่านการดัดแปลงข้อมูล หรือ มีการใช้แอปฯ อื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ในการทุจริตอินเซนทีฟ และ/หรือ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูล
 9. การนำบัญชีสมาชิกของตนเองที่สมัครไว้กับ Grab ไปให้ผู้อื่นใช้งานแทนในทุกกรณี
 10. การใช้นอมินี (ผู้อื่น) ในการสมัครสมาชิก และสวมรอยนำบัญชีนั้นไปใช้งานเอง หรือมีผลประโยชน์อื่นใดแฝงจากการใช้บัญชีสมาชิกนั้นๆ
 

Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการทำรายการ ดังนี้

 • การจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชัน
 • การถอนเงินจากกระเป๋าเงินคนขับ
 • การขอคืนเครดิต
 • การให้บริการสัญญาณแอแพลิเคชัน
 • ยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้รับรายงานคนขับที่มีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต บริษัทฯ ขอปฎิเสธที่จะเจรจาและชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลกับคนขับ หรือ บุคคลใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือคำติดสิน ของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อคงไว้ซึ่งความชอบธรรม

หากท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกตัดสินว่ามีความผิด ฐานฉ้อโกงหรือกระทำการทุจริตต่อระบบ ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านทางอีเมล โดยระบุ ชื่อ ทะเบียนรถ หมายเลขบัตรประชาชน รวมถึงเหตุผลเพื่ออุทธรณ์การตัดสินไปยังอีเมล qc.th@grab.com