GrabExpress

บริการรับส่งพัสดุ-เอกสาร
(สูงสุด 5 จุดส่ง)

ge banner.gif

GrabExpress บริการรับส่งพัสดุ-เอกสาร แบ่งออกเป็น

 1. GrabExpress (Bike): รถจักรยานยนต์

 2. GrabExpress (Car): รถแท็กซี่ รถยนต์ 5 ประตู และซีดาน

 3. GrabExpress (Pick-up): รถกระบะทั้ง 4 และ 5 ประตู

GrabExpress บริการรับส่งพัสดุ-เอกสาร พร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยบริการใหม่นี้จะมาแทนที่ GrabBike (Delivery) เดิม รวมถึง พาร์ทเนอร์ GrabCar ที่ได้รับการคัดเลือกจะสามารถให้บริการรับส่งพัสดุ-เอกสารได้เช่นกัน โดยลงทะเบียนที่นี่

 

GrabExpress โอกาสที่เพิ่มขึ้นเพื่อคุณ

GE Table_1.jpg
GE Table_2.jpg
GE Table_3.jpg

ขั้นตอนการรับงาน GrabExpress

การรับงาน และการรับพัสดุ
k1 k2 k3 k4 k5 k6

กรณี 'พบผู้รับมอบเพื่อส่งแทน'
c1

กรณี 'เกิดปัญหากับพัสดุ'
c2

กรณี 'ยกเลิกการจัดส่ง'
c3

การส่งงาน และการส่งพัสดุ
1 2 3 4

เพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยงาน GrabExpress หลายจุดส่ง

บริการ “แกร็บเอ็กซ์เพรส “ แบบหลายจุดส่ง ให้พาร์ทเนอร์ แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) ,แกร็บเอ็กซ์เพรส (คาร์) และแกร็บเอ็กซ์เพรส (ปิ๊กอัป) สามารถประหยัดเวลา และมีรายได้ต่องานมากขึ้น โดยพาร์ทเนอร์สามารถรับพัสดุ/เอกสาร จากจุดเดียว และส่งได้สูงสุดถึง 5 จุด พร้อมกับค่าบริการที่เพิ่มขึ้นในทุกจุดส่ง

เมื่อได้รับงานแกร็บเอ็กซ์เพรส หลายจุดส่ง พาร์ทเนอร์จะเห็นประเภทบริการในหน้ารับงานดังนี้

 • แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) : GrabExpress - Bike - Multi Stop

 • แกร็บเอ็กซ์เพรส (คาร์) : GrabExpress - Car - Multi Stop

 • แกร็บเอ็กซ์เพรส (ปิ๊กอัป) : GrabExpress - Pickup - Multi Stop

ค่าบริการสำหรับ แกร็บเอ็กซ์เพรส หลายจุดส่ง
แกร็บเอ็กซ์เพรส หลายจุดส่ง มีค่าบริการเริ่มต้น และค่าบริการตามระยะทาง ในอัตราเดียวกับงานแกร็บเอ็กซ์เพรสปกติ และพาร์ทเนอร์จะได้รับค่าบริการเพิ่มเติมตามจุดส่งที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
 • แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์) ค่าบริการเพิ่มเติมจุดละ 20 บาท ตั้งแต่จุดส่งที่ 2 เป็นต้นไป
 • แกร็บเอ็กซ์เพรส (คาร์) และแกร็บเอ็กซ์เพรส (ปิ๊กอัป) ค่าบริการเพิ่มเติมจุดละ 40 บาท ตั้งแต่จุดส่งที่ 2 เป็นต้นไป
image

การรับงานแกร็บเอ็กซ์เพรส หลายจุดส่ง
1 2 3 4 5 6 7 8

คลิกเพื่อชมวิดิโอ


ค่าชดเชยกรณีไม่มีผู้รับพัสดุ/เอกสาร
หากพาร์ทเนอร์หาผู้รับไม่พบ หรือไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ อย่างน้อย 1 จุดส่ง พาร์ทเนอร์จะต้องติดต่อผู้ส่ง และนำพัสดุ/เอกสาร กลับไปส่งคืนที่ต้นทาง โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับค่าชดเชยตามประเภทบริการ ดังนี้
image

กระดานถาม-ตอบ

ถาม: ฉันจำเป็นต้องขึ้นไปส่งสินค้า/พัสดุ บนอาคารหรือไม่ ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องนำสินค้า/พัสดุ ขึ้นไปส่งให้ถึงมือผู้รับ และสามารถปฏิเสธการขึ้นอาคารได้เมื่อสถานที่ส่งสินค้าไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นบนอาคาร เช่น หอพัก คอนโด เป็นต้น


ถาม: แกร็บคิดอัตราค่าใช้บริการแอปพลิเคชันสำหรับ GrabExpress ทั้ง 3 ประเภทเท่าไร ?

ตอบ: 15% สำหรับ GrabExpress (Bike), 25% สำหรับ GrabExpress (Car) และ GrabExpress (Pick-up)


ถาม: ฉันจะติดต่อผู้ส่ง/ผู้รับได้อย่างไร ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่ทั้งผู้ส่งและผู้รับ ?

ตอบ: หากคุณเลือก 'โทร' หรือ 'แชท' บนแอปฯ คุณจะติดต่อไปที่ผู้ใช้บริการซึ่งอาจไม่ใช่ผู้ส่ง/ผู้รับ คุณสามารถตรวจสอบชื่อและเบอร์ติดต่อของทั้งผู้รับและผู้ส่งได้ที่ 'รายละเอียดการจัดส่ง' หรือเลือก 'เกิดปัญหากับพัสดุ' บนหน้าจอข้อมูลพัสดุ แล้วเลือก 'โทรติดต่อผู้ส่ง' หรือ 'โทรติดต่อผู้รับ'


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไรหากผู้รับ/ผู้ส่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับข้อมูลบนแอปฯ ?

ตอบ: คุณสามารถเลือก 'พบผู้รับมอบเพื่อส่งแทน'/'พบผู้รับมอบเพื่อรับแทน' แล้วกรอกชื่อและความสัมพันธ์ต่อผู้ส่ง/ผู้รับที่แท้จริง


ถาม: ฉันต้องยืนยันพัสดุกับผู้รับด้วยวิธีใด ?

ตอบ: คุณจำเป็นต้องถามชื่อของผู้รับ และแสดงภาพถ่ายพัสดุที่คุณถ่ายเมื่อไปรับของให้ผู้รับดู


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากพัสดุจริงไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฎบนใบงาน ?

ตอบ: เลือก 'เกิดปัญหากับพัสดุ' บนหน้าจอข้อมูลพัสดุแล้วเลือกโทรติดต่อผู้ส่ง หรือโทรติดต่อผู้รับ หรือโทรติดต่อ Grab หรือยกเลิกการจัดส่ง


ถาม: ฉันต้องทำอย่างไร หากพัสดุอยู่ในสภาพเสียหายตั้งแต่ก่อนรับมอบจากผู้ส่ง ?

ตอบ: เลือก 'เกิดปัญหากับพัสดุ' บนหน้าจอข้อมูลพัสดุแล้วเลือกโทรติดต่อผู้ส่ง หรือโทรติดต่อผู้รับ หรือโทรติดต่อ Grab หรือยกเลิกการจัดส่ง


ถาม: ทำไมฉันถึงต้องถ่ายภาพพัสดุ ?

ตอบ: เราต้องการให้คุณถ่ายภาพพัสดุเพื่อปกป้องและเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง เช่น ในกรณีคุณถูกอ้างว่าสับเปลี่ยนพัสดุ หรือเป็นหลักฐานยืนยันในกรณีที่พัสดุอยู่ในสภาพเสียหายตั้งแต่ก่อนคุณรับพัสดุจากผู้ส่ง


ถาม: ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่การจัดส่งมีค่าทางด่วน ?

ตอบ: ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าทางด่วน กรุณากรอกค่าทางด่วนลงในช่อง 'ค่าทางด้วยและอื่นๆ' บนหน้าจอสรุปยอดเมื่อส่งพัสดุให้ผู้รับ ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแล้วเท่านั้น


ถาม: หากฉันคิดว่าพัสดุที่จัดส่งเป็นพัสดุต้องสงสัย ฉันต้องทำอย่างไร ?

ตอบ: เพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณห้ามเปิดพัสดุที่ต้องจัดส่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ซึ่งหมายรวมถึง พัสดุปกติด้วย) โดยแกร็บแนะนำให้คุณนำพัสดุที่ยังไม่ได้เปิดนั้นไปที่สำนักงานตำรวจในพื้นที่ที่รับพัสดุมา เพื่อแสดงความโปร่งใสของคุณค่ะ


ถาม: หากฉันต้องรอรับพัสดุ ที่จุดรับต้นทาง นานเกินกว่า 25 นาที ฉันต้องทำอย่างไร ?

ตอบ: คุณสามารถใส่ค่ารอ (ค่าเสียเวลา) ในช่อง "ค่าทางด่วน และอื่น ๆ" โดยค่ารอของ GrabExpress (Bike) อยู่ที่ 50 บาท, GrabExpress (Car) และ GrabExpress (Pick-up) อยู่ที่ 100 บาท


ถาม: หากผู้รับพัสดุไม่ปรากฏตัวที่จุดส่งปลายทาง ฉันต้องทำอย่างไร ?

ตอบ:
1. ติดต่อหาผู้รับพัสดุ หากไม่สามารถติดต่อได้เป็นเวลา 15 นาที ให้ติดต่อหาคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้คอลเซ็นเตอร์ติดต่อหาผู้ส่งพัสดุ
2. รอการยืนยันจากคอลเซ็นเตอร์ เพื่อทำการส่งคืนพัสดุให้ผู้ส่งพัสดุ
3. กลับไปยังจุดรับต้นทางและคืนพัสดุ
4. แจ้งคิดค่าบริการเพิ่มเติมแก่ผู้ส่งพัสดุ โดยค่าบริการเพิ่มเติมของ GrabExpress (Bike) อยู่ที่ 75 บาท, สำหรับ GrabExpress (Car) และ GrabExpress (Pick-up) อยู่ที่ 150 บาท ให้กรอกค่าบริการเพิ่มเติมลงในช่อง “ค่าทางด่วน และอื่น ๆ”


ถาม: หากฉันมีบริการแกร็บเอ็กซ์เพรสอยู่แล้ว ฉันต้องทำอย่างไรเพื่ออเปิดรับงานแบบหลายจุดส่ง ?

ตอบ: พาร์ทเนอร์สามารถลงทะเบียน และทำแบบทดสอบเพื่อขอเปิดรับงานแบบหลายจุดส่ง


ถาม: พัสดุ/เอกสาร ที่ต้องส่งมีการจำกัดขนาด และน้ำหนักเท่าไร ?

ตอบ: แกร็บมีการจำกัดน้ำหนักพัสดุตามประเภทบริการ โดยพัสดุที่ส่งจะต้องมีน้ำหนักรวมทั้ 5 จุด ดังนี้

 • แกร็บเอ็กซ์เพรส (ไบค์): ไม่เกิน 15 ก.ก.
 • แกร็บเอ็กซ์เพรส (คาร์): ไม่เกิน 100 ก.ก.
 • แกร็บเอ็กซ์เพรส (ปิ๊กอัป): ไม่เกิน 300 ก.ก.

ถาม: หากติดต่อผู้รับที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ ฉันต้องทำอย่างไร ?

ตอบ: หากพาร์ทเนอร์ไม่พบผู้รับ หรือติดต่อผู้รับไม่ได้ ให้ติดต่อแจ้งผู้ส่ง จากนั้นนำพัสดุ/เอกสาร ไปส่งที่จุดอื่นๆ จนครบ และนำพัสดุ/เอกสาร ที่ไม่ได้ส่งกลับไปคืนที่จุดรับ พาร์ทเนอร์จะได้รับค่าชดเชยตามประเภทการบริการของตนเอง