มาตรฐานคุณภาพการให้บริการสำหรับพาร์ทเนอร์

แกร็บคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น บริษัทฯ จึงปรับมาตรฐานการให้บริการ หรือ คะแนนดาวของบริการประเภทยานพาหนะ 2 ล้อทั้งหมด จากเดิม 4.3 เป็น 4.5 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 • คะแนนดาว 4.5 สำหรับบริการ GrabBike, GrabExpress, GrabFood และ GrabCar

 • คะแนนดาว 4.7 สำหรับบริการ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe

คะแนนดาว

ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ หรือ คะแนนดาว คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของพาร์ทเนอร์ซึ่งผู้ใช้บริการจะประเมินผลหลังใช้บริการได้ 5 ระดับคะแนน คือ 1-5 ดาว จากไม่พึงพอใจถึงพึงพอใจมาก (กลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถให้คะแนนดาวได้ คือ งานที่มีการกดยกเลิกทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการยกเลิก หรือ คนขับยกเลิก)

วิธีการคิดคะแนนดาว

คิดจากการหาค่าเฉลี่ยคะแนนดาวที่พาร์ทเนอร์ได้รับการประเมินด้วยเหตุผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากพาร์ทเนอร์เอง โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

คะแนนดาวเฉลี่ย = [(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 5 ดาว x 5) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 4 ดาว x 4) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 3 ดาว x 3) + (จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 2 ดาว x 2) +(จำนวนผู้โดยสารที่ให้ 1 ดาว x 1)] ÷ จำนวนผู้โดยสารที่ให้คะแนนดาวทั้งหมด

ตัวอย่าง

star+rating.png

= [(15×5) + (2×4) + (4×3) + (1×2) + (3×1)] ÷ (15+2+4+1+3)
= (75+8+12+2+3) ÷ 25
= 100 ÷ 25
= 4.0 ดาว

เหตุผลในการให้คะแนนดาวของผู้ใช้บริการ

แกร็บตระหนักดีว่า ผู้ใช้บริการอาจให้คะแนนดาวในเหตุผลที่พาร์ทเนอร์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น แอปพลิเคชัน หรือ สภาพจราจร ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย เหตุผลบางประการที่ผู้ใช้บริการเลือกให้คะแนน 1-4 ดาว และไม่เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของพาร์ทเนอร์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณในคะแนนดาวเฉลี่ย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการให้คะแนนคลิกที่นี่


การควบคุมคุณภาพการให้บริการ

เนื่องจากทางบริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพการบริการและความปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการที่ดี ดังนั้น พาร์ทเนอร์จะได้รับการประเมินคุณภาพการบริการซึ่งวัดจากคะแนนดาว โดยจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการ ดังนี้

สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabBike, GrabExpress, GrabFood, GrabCar, GrabTaxi

 1. พาร์ทเนอร์ต้องมีคะแนนดาวตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

  • GrabBike, GrabExpress, GrabFood ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.50 ดาวขึ้นไป

  • GrabCar, GrabTaxi ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.50 ดาวขึ้นไป

 2. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS เป็นรายสัปดาห์*

 3. พาร์ทเนอร์ที่มีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) และได้รับ SMS เพื่อในข้อ (2) จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

 4. หลังการอบรม พาร์ทเนอร์ต้องแสดงประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้นให้เทียบเท่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) โดย

  • พาร์ทเนอร์รถยนต์ทุกประเภทจะมีระยะเวลา 4 สัปดาห์

  • พาร์ทเนอร์รถจักยานยนต์ทุกประเภทจะมีระยะเวลา 2 สัปดาห์

 5. หากพบการร้องเรียนเรื่องเดิมครั้งที่ 2 พาร์ทเนอร์จะโดนระงับสัญญาณชั่วคราวทันทีเพื่อเข้ารับการอบรมอีกครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงที่เกิดขึ้น และหากพบการร้องเรียนครั้งที่ 3 อาจส่งผลให้พาร์ทเนอร์ถูกระงับสัญญาณถาวร

 6. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวอยู่ที่ 1 – 2 ดาว บริษัทจะทำการตรวจสอบการบริการอย่างเคร่งครัด และคุณอาจถูกพิจารณาในการระงับสัญญาณถาวร

*พาร์ทเนอร์ที่ได้รับ SMS แจ้งเตือน จะถูกตรวจสอบการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและหากพบว่าเป็นการร้องเรียนที่เกิดขึ้นจริง พาร์ทเนอร์จะถูกระงับสัญญาณ เพื่อเข้ารับการอบรมการให้บริการ

สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe

 1. พาร์ทเนอร์ต้องมีคะแนนดาวตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

  • GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe ต้องมีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 2. หากพาร์ทเนอร์มีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ (1) จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS และต้องดำเนินการปรับปรุงดังนี้

  • พาร์ทเนอร์ต่างจังหวัด: พาร์ทเนอร์จะได้รับแบบทดสอบออนไลน์ที่ส่งไปพร้อม SMS แจ้งเตือน โดยต้องทำแบบทดสอบภายใน 3 วัน ให้ผ่านตามเกณฑ์ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้มีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป ภายใน 2 สัปดาห์

  • พาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ: ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงการให้บริการ หลังจากนั้นพาร์ทเนอร์จะมีระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้มีคะแนนดาวตั้งแต่ 4.70 ดาวขึ้นไป

 3. หากพาร์ทเนอร์ต่างจังหวัดทำแบบทดสอบไม่ผ่าน หรือ พาร์ทเนอร์กรุงเทพฯ ไม่เข้ารับการอบรม จะถูกยกเลิกการให้บริการ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe (โดยยังคงให้บริการประเภทอื่นนอกเหนือจากหมวดหมู่นี้ได้ และเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

 4. หากคุณถูกยกเลิกการให้บริการ คุณจะสามารถกลับมารับงาน GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe ได้อีกครั้ง เมื่อสามารถปรับปรุงคะแนนดาวให้ได้ 4.70 ดาวขึ้นไป เป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน


หลักปฏิบัติสำหรับการให้บริการ

หลักปฏิบัติสำหรับบริการ GrabCar, GrabTaxi คลิกที่นี่

ก่อนรับงาน

 • ตรวจสอบสภาพรถและน้ำมันให้พร้อมก่อนออกให้บริการ

  • ความสะอาดทั้งในและนอกตัวรถ

  • ระบบแสงสว่างและระบบเบรก

 • เตรียมเงินสดและเงินทอนให้เพียงพอ

 • แต่งกายให้เหมาะสมและสุภาพ (ไม่สวมขาสั้น รองเท้าแตะ)

ขณะรับงาน

 • ก่อนออกเดินทาง

  • ยืนยันการรับงานและจุดรับทุกครั้ง

  • ศึกษาเส้นทางการเดินทางและวางแผนล่วงหน้า (6 เคล็ดลับการใช้ Google Maps คลิกที่นี่)

 • เมื่อถึงจุดรับ

  • กล่าวคำทักทาย

  • ยืนยันจุดส่ง

  • ร่วมกำหนดเส้นทางการเดินทาง เช่น ทางด่วน

  • แสดงน้ำใจในการยกสัมภาระ

  • คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคุณและผู้โดยสาร

 • ระหว่างเดินทาง

  • สนทนาเมื่อจำเป็น

  • เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

  • ไม่รับประทานอาหาร หรือ เปิดเพลงรบกวน

  • ไม่วิจารณ์เรื่องส่วนบุคคล, การเมือง, เพื่อนร่วมท้องถนน

  • เคารพกฎจราจร

  • ขับรถด้วยความรอบคอบ

  • ไม่เล่นหรือคุยโทรศัพท์ หรือ สื่อใดๆ

ก่อนจบงาน

 • แจ้งราคาค่าโดยสารและอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนส่งใบเสร็จ

 • ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าให้ถูกต้อง

 • ไม่รับเงินสดหากเป็นงาน GrabPay

 • แจ้งให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบสัมภาระทุกครั้ง

 • กล่าวขอบคุณที่ใช้บริการ

หลังจบงาน (ก่อนรับงานต่อไป)

 • ตรวจสอบความสะอาดและสิ่งของเมื่อลูกค้าลงจากรถเสมอ

  • หากพบว่าลูกค้าลืมสัมภาระ ให้ประสานงานกับบริษัททันที

  • หากพบว่าภายในรถมีกลิ่นไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใด ให้ดำเนินการกำจัดกลิ่นทันที

หลักปฏิบัติสำหรับบริการ GrabBike (Win) คลิกที่นี่

ก่อนรับงาน

 • ตรวจสอบสภาพรถและน้ำมันให้พร้อมก่อนออกให้บริการ

  • ความสะอาดทั้งรถและอุปกรณ์

  • ระบบแสงสว่างและระบบเบรก

 • เตรียมหมวกนิรภัยทั้งสำหรับคุณและผู้โดยสาร

 • เตรียมเงินสดและเงินทอนให้เพียงพอ

 • แต่งกายให้เหมาะสมและสุภาพ (ไม่สวมขาสั้น รองเท้าแตะ)

ขณะรับงาน

 • ก่อนออกเดินทาง

  • ยืนยันการรับงานและจุดรับทุกครั้ง

  • ศึกษาเส้นทางการเดินทางและวางแผนล่วงหน้า (6 เคล็ดลับการใช้ Google Maps คลิกที่นี่)

 • เมื่อถึงจุดรับ

  • กล่าวคำทักทาย

  • ยืนยันจุดส่ง

  • ร่วมกำหนดเส้นทางการเดินทาง

  • สวมหมวกนิรภัยทั้งคุณและผู้โดยสาร

 • ระหว่างเดินทาง

  • สนทนาเมื่อจำเป็น

  • เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

  • ไม่รับประทานอาหาร

  • ไม่วิจารณ์เรื่องส่วนบุคคล, การเมือง, เพื่อนร่วมท้องถนน

  • เคารพกฎจราจร

  • ขับรถด้วยความรอบคอบ

  • ไม่เล่นหรือคุยโทรศัพท์ หรือ สื่อใดๆ

ก่อนจบงาน

 • แจ้งราคาค่าโดยสารและอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนส่งใบเสร็จ

 • ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าให้ถูกต้อง

 • ไม่รับเงินสดหากเป็นงาน GrabPay

 • แจ้งให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบสัมภาระทุกครั้ง

 • กล่าวขอบคุณที่ใช้บริการ

หลักปฏิบัติสำหรับบริการ GrabExpress คลิกที่นี่

ก่อนรับงาน

 • ตรวจสอบสภาพรถและน้ำมันให้พร้อมก่อนออกให้บริการ

  • ความสะอาดทั้งรถและอุปกรณ์

  • ระบบแสงสว่างและระบบเบรก

 • ตรวจสอบและสวมหมวกนิรภัยเสมอ

 • เตรียมกระเป๋า / อุปกรณ์จัดเก็บพัสดุ

 • เตรียมเงินสดและเงินทอนให้เพียงพอ

 • แต่งกายให้เหมาะสมและสุภาพ (ไม่สวมขาสั้น รองเท้าแตะ)

ขณะรับงาน

 • ก่อนออกเดินทาง

  • ยืนยันการรับงานและจุดรับทุกครั้ง

  • ศึกษาเส้นทางการเดินทางและวางแผนล่วงหน้า (6 เคล็ดลับการใช้ Google Maps คลิกที่นี่)

 • เมื่อถึงจุดรับ

  • กล่าวคำทักทาย

  • ยืนยันจุดส่ง

  • ร่วมกำหนดเส้นทางการเดินทาง

  • ถ่ายรูปพัสดุต่อหน้าผู้ส่งให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจัดส่ง

 • ระหว่างเดินทาง

  • เคารพกฎจราจร

  • ขับรถด้วยความรอบคอบ

  • ไม่เล่นหรือคุยโทรศัพท์ หรือ สื่อใดๆ

ก่อนจบงาน

 • ถ่ายรูปพัสดุต่อหน้าผู้รับให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจัดส่ง

 • แจ้งราคาค่าจัดส่งและอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนส่งใบเสร็จ

 • ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าให้ถูกต้อง

 • ไม่รับเงินสดหากเป็นงาน GrabPay

 • แจ้งให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบพัสดุทุกครั้ง

 • กล่าวขอบคุณที่ใช้บริการ

หลักปฏิบัติสำหรับบริการ GrabFood คลิกที่นี่

ก่อนรับงาน

 • ตรวจสอบสภาพรถและน้ำมันให้พร้อมก่อนออกให้บริการ

 • เตรียมกระเป๋า และ/หรือ อุปกรณ์จัดเก็บอาหาร

 • เตรียมเงินสดและเงินทอนให้เพียงพอสำหรับการซื้ออาหารและทอนผู้ใช้บริการ

 • แต่งกายให้เหมาะสมและสุภาพ (ไม่สวมขาสั้น รองเท้าแตะ)

 • รักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกายสูงสุดเสมอ

ขณะรับงาน

 • ก่อนออกเดินทาง

  • ศึกษาเส้นทางการเดินทางและวางแผนล่วงหน้า (6 เคล็ดลับการใช้ Google Maps คลิกที่นี่)

  • ตรวจสอบรายการอาหารและสถานที่ให้ชัดเจน

  • อ่านโน้ตท้ายรายการอาหารโดยละเอียด

  • ยืนยันการรับงานและรายการอาหารกับผู้ใช้บริการทุกครั้ง

 • เมื่อถึงร้านค้า

  • กดแจ้งยืนยันการถึงร้านอาหารเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบสถานะการสั่งซื้อ

  • ตรวจสอบรายการอาหารที่รับอีกครั้งให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนออกจากร้าน

  • ขอใบเสร็จค่าอาหารก่อนออกจากร้านทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้ใช้บริการ

  • โทรแจ้งผู้ใช้บริการทุกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือรายการอาหาร

  • กดแจ้งยืนยันการรับอาหารก่อนออกจากร้านอาหาร

  • หากมีค่าที่จอดรถให้เก็บใบเสร็จให้ผู้ใช้บริการเพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระ

 • เมื่อถึงลูกค้า

  • แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเมื่อถึงจุดส่งและจัดส่งด้วยความระมัดระวัง

  • เปิดกระเป๋าต่อหน้าผู้ใช้บริการเพื่อความสะอาดของอาหาร

  • ส่งอาหารให้ถึงมือผู้ใช้บริการทุกครั้ง หมายรวมถึงการขึ้นอาคาร

ก่อนจบงาน

 • ตรวจสอบการชำระเงินของผู้ใช้บริการให้ถูกต้อง

 • ไม่รับเงินสดหากเป็นงาน GrabPay

 • สรุปราคาอาหารให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนส่งใบเสร็จ

 • กล่าวคำขอบคุณเมื่อส่งอาหารเสร็จสิ้น


เคล็ดลับเพิ่มคะแนนดาว

แสดงความเป็นมืออาชีพ เพิ่มความประทับใจและความไว้วางใจในการบริการ

เคล็ดลับสำหรับ GrabCar / GrabTaxi / GrabBike (Win)

 • ตรวจสอบความสะอาด, ความพร้อมของรถ และอุปกรณ์เสริมอยู่เสมอ

 • กล่าวคำทักทาย และกล่าวขอบคุณทุกครั้ง

 • ยืนยันการรับงาน จุดรับและจุดส่งทุกครั้ง

 • แจ้งค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติมก่อนเรียกเก็บทุกครั้ง

 • สำรองจ่ายค่าทางด่วนและค่าที่จอดรถก่อนเสมอ

 • เคารพความเป็นส่วนตัวและไม่แสดงอาการหรือวาจาที่ไม่สุภาพ

 • แสดงความมีน้ำใจและพูดคุยเมื่อจำเป็น

 • เคารพกฏจราจรและขับรถด้วยความไม่ประมาท

เคล็ดลับสำหรับ GrabExpress 

 • เตรียมอุปกรณ์ในการจัดเก็บพัสดุอย่างเหมาะสม

 • จัดส่งด้วยความระมัดระวัง ไม่ทำพัสดุเสียหาย

 • ยืนยันการรับงานและรายละเอียดการจัดส่งทุกครั้ง

 • ตรวจสอบพัสดุให้ตรงตามหน้าจอแอปฯ ทุกครั้งพร้อมถ่ายภาพพัสดุให้ชัดเจนทั้งตอนรับและส่งพัสดุ

 • หากไม่พบผู้รับปลายทางหรือเกิดปัญหาในระหว่างการนำส่งพัสดุให้ติดต่อผู้ส่งหรือบริษัททันที

ข้อห้ามด้านความปลอดภัย

 • นำรถคันอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียน (ทะเบียนไม่ตรง) ไปรับส่งผู้โดยสาร

 • ให้ผู้อื่นมาขับแทน หรือให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตนไปรับส่งผู้โดยสาร

 • ไม่นำบุคคลอื่นหรือสัตว์เลี้ยง ร่วมทางขณะให้บริการ

 • ห้ามดื่มสุราก่อน และ ขณะขับรถ

 • ประพฤติขับขี่ที่เสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ ฝ่าฝืนกฎจราจร

 • พกพาสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

 • พาหนะหรืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยไม่สมบูรณ์ เข็มขัดนิรภัย

 • มีพฤติกรรมคุกคามผู้โดยสาร หรือ ติดต่อผู้โดยสารเองหลังจากจบงาน

ข้อห้ามด้านการบริการและด้านอื่นๆ

 • แสดงกิริยาไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมต่อผู้โดยสาร หรือทะเลาะกับบุคคลอื่นขณะให้บริการ

 • ใช้มือถือหรือเปิดลำโพงดังระหว่างบริการ ทำให้ผู้โดยสารเกิดความรำคาญ

 • ไม่เก็บค่าโดยสารเพิ่มจากมิเตอร์ หรือ ราคาที่กำหนด

 • ไม่ลดค่าโปรโมชันตามที่ผู้โดยสารใช้งาน

 • ใส่จำนวนค่าโดยสารหรือค่าทางด่วนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

 • กดรับกดส่งโดยไม่ได้มีการโดยสารจริง

 • เก็บของที่ผู้โดยสารลืมไว้กับตนเองมากกว่า 48 ชั่วโมง โดยไม่แจ้งคอลเซ็นเตอร์

พฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อย

 • การขับขี่ไม่ปลอดภัย

 • กดมีเตอร์ก่อนผู้โดยสารขึ้นรถโดยผู้โดยสารไม่เต็มใจ

 • เรียกเก็บเงินเกินจากราคามีเตอร์ และ/หรือ ค่าเรียก

 • แสดงกิริยาหยาบคาย / ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ

 • พาผู้โดยสารออกนอกเส้นทางโดยไม่แจ้งลูกค้า

 • ทิ้งผู้โดยสารกลางทาง หรือ ส่งไม่ถึงปลายทางโดยผู้โดยสารไม่เต็มใจ

 • ไม่โทรยืนยันการรับงาน และปล่อยให้ผู้โดยสารรอนานโดยไม่แจ้ง

 • ยกเลิกงานโดยไม่แจ้งผู้โดยสาร

 • ความสะอาดภายในรถ รวมถึง กลิ่นเหม็น / กลิ่นอับ

 • การแต่งกาย รวมถึงสุขอนามัยของคนขับ กลิ่นตัว / กลิ่นปาก ของคนขับ

  เป็นต้น


ประกาศจากฝ่ายพัฒนามาตรฐานการบริการ เรื่อง โครงการขับดีมีดาว

 • หลังจากได้รับ SMS และถูกระงับสัญญาณ คุณสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงการให้บริการกับโครงการขับดีมีดาวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

 • สถานที่อบรม : อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 • วันและเวลาอบรม : ทุกวันจันทร์ หรือ วันพุธ เวลา 18:00น. 

 • พาร์ทเนอร์ที่เข้าอบรมจะต้องสอบวัดผลหลังเข้ารับการอบรมเสร็จสิ้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ผลการทดสอบต่ำกว่า 70% จะไม่ได้รับการพิจารณาเปิดระบบ (สามารถลงชื่อสอบวัดผลได้อีกครั้งในเดือนถัดไปและจะไม่เปิดระบบให้จนกว่าจะผ่านการสอบอบรม)
  - ผลการทดสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 70% จะได้รับการเปิดระบบเพื่อให้บริการภายใต้เงื่อนไข (และจะถูกตรวจสอบอีกครั้งในทุกๆ เดือนถัดไป)

 • พาร์ทเนอร์ที่ผ่านการทดสอบแล้วแต่ยังคงมีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นครั้งที่ 2 อาจส่งผลให้ถูกปิดระบบหรือระงับสัญญาณถาวร รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับทุกกรณี

 • สำหรับพื้นที่อื่นๆ นอกจาก กทม. จะได้รับ SMS แจ้งขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

 • พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการให้คะแนนดาวจากผู้ใช้บริการไม่ถึง 10 ครั้ง (0-9 ครั้ง) คะแนนเหล่านั้นจะไม่ถูกนำมาคิดคะแนนดาว

 • ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะมีการพิจารณาคะแนนดาวเป็นรายเดือน แต่จะมีการติดตามทุกสัปดาห์ เช่น การคำนวนรอบเดือน ก.พ. จะใช้ข้อมูลคะแนนดาวที่ท่านได้รับล่าสุดถึงวันที่ 29 ก.พ. 2559 เป็นต้น

 • บริษัทฯ จะสื่อสารและให้ความเข้าใจกับผู้โดยสารถึงวิธีการให้คะแนนดาวและ รณรงค์ให้การให้คะแนนดาวถูกประเมินจากพฤติกรรมการให้บริการ มิใช่ระบบแอปพลิเคชัน

 • บริษัทฯ จะดำเนินการคัดกรองอย่างยุติธรรม มิฝักใฝ่ผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่รับสินบนว่าจ้างในการพิจารณา โดยหากบริษัทฯ ตรวจพบว่าพนักงานมีพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดอย่างถึงที่สุด

 • คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ จะทำการคัดกรองผู้ขับขี่เป็นประจำทุกเดือน หากท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถอุทธรณ์ได้ที่ qc.th@grab.com


 

ประกาศคะแนนดาว 4.5 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabBike, GrabExpress, GrabFood “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป“
ประกาศคะแนนดาว 4.7 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabSUV, GrabCar Plus, GrabCar Premium และ GrabCar Luxe “มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป“
ประกาศคะแนนดาว 4.5 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar, GrabTaxi, JustGrab “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป”
ประกาศคะแนนดาว 4.4 สำหรับพาร์ทเนอร์ GrabCar, GrabTaxi, JustGrab “มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป”