[GrabGo] ประกาศปรับหลักเกณฑ์โครงการ GrabGo

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์สำหรับพาร์ทเนอร์ที่เป็นสมาชิกโครงการ GrabGo ดังนี้

1. จำนวนงานขั้นต่ำรายสัปดาห์
ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 62 เป็นต้นไป เพื่อรักษาสถานะสมาชิกโครงการ GrabGo พาร์ทเนอร์จะได้รับการประเมินทุกๆ 4 สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์จำเป็นต้องมีจำนวนงานอย่างน้อย 20 งาน (นับตั้งแต่จันทร์-อาทิตย์)* สำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีจำนวนงานน้อยกว่าเกณฑ์จะได้รับ SMS ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 : แจ้งเตือนจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์

  • ครั้งที่ 2 : สิ้นสุดสถานะสมาชิกโครงการ GrabGo

*ระบบจะเริ่มคำนวณใหม่ทุก 4 สัปดาห์ โดยเริ่มทุกวันจันทร์

ตัวอย่างการคำนวณ
นาย A เข้าร่วมโครงการ วันพุธ ระบบจะเริ่มคำนวณจำนวนงาน ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยมีจำนวนงานแต่ละสัปดาห์ ดังนี้

 

รอบสัปดาห์ จำนวนงาน การเตือน
สัปดาห์ที่ 1
90 งาน
-
สัปดาห์ที่ 2
15 งาน
แจ้งเตือนจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์
สัปดาห์ที่ 3
78 งาน
-
สัปดาห์ที่ 4
18 งาน
สิ้นสุดสถานะโครงการ GrabGo

 

จากตัวอย่าง ในรอบ 4 สัปดาห์ นาย A มีจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์ 2 สัปดาห์
- สัปดาห์ที่ 2: รับ SMS แจ้งเตือนจำนวนงานรายสัปดาห์ต่ำกว่าเกณฑ์
- สัปดาห์ที่ 4: รับ SMS สิ้นสุดสถานะสมาชิกโครงการ GrabGo
ดังนั้นนาย A จะสิ้นสุดสถานะสมาชิกโครงการ GrabGo ภายในสัปดาห์ที่มีจำนวนงานต่ำกว่าเกณฑ์ครั้งที่ 2 (ซึ่งตรงกับสัปดาห์ที่ 4)

2. การเปลี่ยนแปลงวันจ่ายค่าเช่า
เปลี่ยนแปลงวันจ่ายค่าเช่า จากวันพุธ เป็นวันศุกร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 62 เป็นต้นไป ส่งผลให้ รอบชำระของวันพุธที่ 14 ส.ค. 62 มีความจำเป็นต้องชำระจำนวน 9 วัน (รวมยอดชำระวันที่ 14-15 ส.ค. 62) ซึ่งเป็นรอบชำระแบบเดิมครั้งสุดท้าย และจะชำระตามเงื่อนไขที่ประกาศในรอบถัดไป เริ่มวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62