[GrabCar] โปรแนะนำคนขับใหม่กรุงเทพฯ มี.ค. 2561

แกร็บต่อโปรฯ แนะนำเพื่อนมาขับ

รับสูงสุด 5,500 บาทต่อคน

รับชิลล์ๆ คนละมากกว่าครึ่งหมื่น ทั้งคนขับใหม่ ทั้งผู้แนะนำ

ผู้แนะนำ จะได้รับ:

DRD _ข้อมูลโปรโมชันผู้แนะนำ.jpg

ผู้ถูกแนะนำ จะได้รับ:

DRD _ข้อมูลโปรโมชันผู้ถูกแนะนำ.jpg

รถยนต์ที่ต้องใช้ในการสมัครขับ Grab

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคนขับใหม่

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบขับขี่
 3. สำเนาใบทะเบียนรถ (รายการจดทะเบียนรถ)
 4. พรบ. (ป้ายวงกลม)
 5. สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
 6. หนังสือยินยอมให้ใช้รถ (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง)
  *ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อเข้าร่วมขับ Grab" ค่ะ

เลือกอบรมได้ 3 ที่

1. Grab สำนักงานใหญ่

   วันจันทร์ - ศุกร์ | 10:00น. 13:00น. 16:00น. 19:00น.
   วันเสาร์ - อาทิตย์ | 10:00น. 13:00น. 16:00น.

2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการสมัคร


หมายเหตุ

 • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก GrabCar, GrabTaxi กรุงเทพฯ และ ผู้ถูกแนะนำต้องสมัครเป็นสมาชิกตามโปรโมชันข้างต้นในกรุงเทพฯ เท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน
 • โปรโมชันคนขับใหม่เริ่มตั้งแต่ 12 มี.ค.- 25 มี.ค. 61
 • ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดใน สมาชิก GRAB กรุงเทพฯ แนะนำเพื่อนใหม่ เพื่อรับสิทธิ์
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของตนเองเพื่อสมัครใน ใบสมัครขับและส่งเอกสารสำหรับสมาชิก GRAB กรุงเทพฯ เพื่อรับสิทธิ์
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ รวมถึงต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ Grab ภายใน 7 วันนับจากวันที่เปิดระบบ
 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำจะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • โปรโมชันคนขับใหม่ (ผู้ถูกแนะนำ) จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่