[GrabCar BKK] อัตราสำเร็จงาน

มารู้จัก ‘อัตราสำเร็จงาน’

ตั้งแต่ 16 ก.พ. 62 เป็นต้นไป แกร็บจะนำ “อัตราสำเร็จงาน” มาคำนวณการรับอินเซนทีฟ โดย “อัตราสำเร็จงาน“ จะคำนวณจาก จำนวนงานทั้งหมดที่ทำสำเร็จ หารด้วย จำนวนงานทั้งหมดที่เห็น ลบ จำนวนงานที่ถูกยกเลิกโดยผู้โดยสารจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขับ ลบ จำนวนงานที่ถูกยกเลิกโดยผู้ขับแบบไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิก คูณ 100 ทั้งนี้ แกร็บได้รับทราบถึงข้อแนะนำจากพาร์ทเนอร์และขอขอบคุณสำหรับข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้เพิ่มความเหมาะสม

 

เพราะเราใส่ใจในทุกความเห็นตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 62 เป็นต้นไป
เพื่อเอาใจพาร์ทเนอร์แกร็บได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณ “อัตราสำเร็จงาน”

ตัวอย่างการคำนวณ

- พาร์ทเนอร์เห็นงานทั้งหมด 10 งาน แต่ทำงานสำเร็จเพียง 5 งาน โดยใน 5 งานที่ทำไม่สำเร็จนั้นเกิดจากการยกเลิกโดยผู้ขับ 2 งาน และการยกเลิกโดยผู้โดยสาร 3 งาน ซึ่งมีสาเหตุดังนี้

  • งานที่ 1 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากเปลี่ยนแผนการเดินทาง (อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขับ จึงไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

  • งานที่ 2 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากผู้ขับขอให้ยกเลิก (ผู้ขับเป็นผู้ขอให้ยกเลิกหรือสื่อสารเพื่อให้เข้าใจว่าขอยกเลิก จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

  • งานที่ 3 ผู้ขับยกเลิก เนื่องจากไม่สะดวกรับงาน (ผู้ขับยกเลิก จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

  • งานที่ 4 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากผู้ขับใช้รถยนต์ไม่ตรงตามที่ระบุในแอปฯ (ผู้ขับไม่ทำตามข้อกำหนด จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

  • งานที่ 5 ผู้ขับยกเลิก เนื่องจากหาผู้โดยสารไม่พบ (ไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิกงาน จึงไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

- [5/(10-2)]*100 = 62.5

- เท่ากับว่าพาร์ทเนอร์มีอัตราสำเร็จงานอยู่ที่ 62.5%

ตัวอย่างหน้าจอแสดงอัตราสำเร็จงาน

 
completion rate screen.png
 

ตัวอย่าง
- อัตราสำเร็จงานที่ 100% โดยพาร์ทเนอร์ต้องมีอัตราสำเร็จงาน 80% ขึ้นไป เพื่อสะสมเพชรของอินเซนทีฟนี้


ทั้งนี้ ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษ ยังคงไว้ตามประกาศเดิม ได้แก่

 

หมายเหตุ:

1. งานที่ทำสำเร็จ คือ งานที่กดส่ง
2. งานทั้งหมดที่เห็น คือ งานทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์เห็นใบงาน ซึ่งนับรวมงานที่เพิกเฉย งานที่รับแต่ยกเลิกภายหลัง งานที่ถูกยกเลิกโดยผู้โดยสาร
3. การยกเลิกโดยผู้โดยสารจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขับ เช่น ผู้โดยสารเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผู้โดยสารเรียกรถผิดประเภท ผู้ขับอยู่ไกลเกินไป ฯลฯ
4. การยกเลิกงานโดยผู้ขับที่ไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิก จะไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน

 

ตั้งแต่ 16 ก.พ. 62 เป็นต้นไป พาร์ทเนอร์แกร็บคาร์กรุงเทพฯ เริ่มนำ ‘อัตราสำเร็จงาน’ มาใช้ในการคิดคำนวณอินเซนทีฟ
ตั้งแต่ 22 ก.พ. 62 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณใหม่ของ ‘อัตราสำเร็จงาน‘