อัตราสำเร็จงาน

มารู้จัก ‘อัตราสำเร็จงาน’

อัตราสำเร็จงาน“ คือ คะแนนงานที่พาร์ทเนอร์ให้บริการสำเร็จ จนถึงขั้นตอนกดส่งผู้โดยสาร คำนวณจาก จำนวนงานทั้งหมดที่ทำสำเร็จ หารด้วย จำนวนงานทั้งหมดที่เห็น ลบ จำนวนงานที่ถูกยกเลิกโดยผู้โดยสารจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพาร์ทเนอร์ ลบ จำนวนงานที่ถูกยกเลิกโดยพาร์ทเนอร์แบบไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิก คูณ 100

 
 

ตัวอย่างการคำนวณ

- พาร์ทเนอร์เห็นงานทั้งหมด 10 งาน แต่ทำงานสำเร็จเพียง 5 งาน โดยใน 5 งานที่ทำไม่สำเร็จนั้นเกิดจากการยกเลิกโดยพาร์ทเนอร์ 2 งาน และการยกเลิกโดยผู้โดยสาร 3 งาน ซึ่งมีสาเหตุดังนี้

  • งานที่ 1 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากเปลี่ยนแผนการเดินทาง (อยู่นอกเหนือการควบคุมของพาร์ทเนอร์ จึงไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

  • งานที่ 2 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากพาร์ทเนอร์ขอให้ยกเลิก (พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขอให้ยกเลิกหรือสื่อสารเพื่อให้เข้าใจว่าขอยกเลิก จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

  • งานที่ 3 พาร์ทเนอร์ยกเลิก เนื่องจากไม่สะดวกรับงาน (พาร์ทเนอร์ยกเลิก จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

  • งานที่ 4 ผู้โดยสารยกเลิก เนื่องจากพาร์ทเนอร์ใช้รถยนต์ไม่ตรงตามที่ระบุในแอปฯ (พาร์ทเนอร์ไม่ทำตามข้อกำหนด จึงส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

  • งานที่ 5 พาร์ทเนอร์ยกเลิก เนื่องจากหาผู้โดยสารไม่พบ (ไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิกงาน จึงไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน)

- [5/(10-2)]*100 = 62.5

- เท่ากับว่าพาร์ทเนอร์มีอัตราสำเร็จงานอยู่ที่ 62.5%

 
 

ทั้งนี้ ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษ ยังคงไว้ตามประกาศเดิม ได้แก่

 

หมายเหตุ:

1. งานที่ทำสำเร็จ คือ งานที่กดส่ง
2. งานทั้งหมดที่เห็น คือ งานทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์เห็นใบงาน ซึ่งนับรวมงานที่เพิกเฉย งานที่รับแต่ยกเลิกภายหลัง งานที่ถูกยกเลิกโดยผู้โดยสาร
3. การยกเลิกโดยผู้โดยสารจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพาร์ทเนอร์ เช่น ผู้โดยสารเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผู้โดยสารเรียกรถผิดประเภท ผู้ขับอยู่ไกลเกินไป ฯลฯ
4. การยกเลิกงานโดยพาร์ทเนอร์ที่ไม่ส่งผลต่ออัตรายกเลิก จะไม่ส่งผลต่ออัตราสำเร็จงาน


ข้อแนะนำสำหรับพาร์ทเนอร์

  1. เปิดออนไลน์ให้ปุ่มออนไลน์ด้านบนเป็นสีเขียว และเปิดรับงานต่อเมื่อมีความพร้อมในการรับงานแล้วเท่านั้น

  2. ตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนกดรับงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกงาน

  3. ไม่ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกให้ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม

  4. เปิดใช้งาน ‘รับงานอัตโนมัติ (Auto Accept)’ เพื่อให้ระบบทำหน้าที่รับงานทุกงานที่เข้ามาให้โดยอัตโนมัติ (หากมีความจำเป็นและไม่สะดวกรับทุกงาน สามารถปิดใช้งานรับงานอัตโนมัติได้ทุกเมื่อ โดยอ่านวิธีใช้งาน ‘การรับงานอัตโนมัติ Auto Accept’ คลิกที่นี่)

  5. ตรวจสอบให้แน่ชัดว่างานที่รับเป็นงานจองทันที หรืองานจองล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น

 

ตั้งแต่ 16 ก.พ. 62 เป็นต้นไป พาร์ทเนอร์แกร็บคาร์กรุงเทพฯ เริ่มนำ ‘อัตราสำเร็จงาน’ มาใช้ในการคิดคำนวณอินเซนทีฟ
ตั้งแต่ 22 ก.พ. 62 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณใหม่ของ ‘อัตราสำเร็จงาน‘
ตั้งแต่ 7 ส.ค. 62 เป็นต้นไป พาร์ทเนอร์ภูเก็ต เริ่มนำ ‘อัตราสำเร็จงาน’ มาใช้ประเมินมาตรฐานการให้บริการ