[GrabTaxi] โปรแนะนำคนขับใหม่กรุงเทพฯ มี.ค. 2561

แกร็บต่อโปรฯ รับกว่า 2,000 บาท ทั้งคนขับใหม่ ทั้งผู้แนะนำ

โปรโมชันพิเศษตั้งแต่ 12 มีนาคม-1 เมษายน 2561

ผู้แนะนำ (ตัวเอง) จะได้รับ:

DRD _DRD GT.jpg

ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะได้รับ:

DRD _Newbie GT.jpg

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคนขับใหม่

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. ใบเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลมหรือสี่เหลี่ยม)
 4. รูปถ่ายหน้าตรงของคุณ
 5. ถ่ายรูปรถด้านหลัง
 6. ถ่ายรูปรถด้านหน้า
 7. ถ่ายรูปรถด้านข้างด้านใดด้านหนึ่ง
 8. ถ่ายรูปเบาะหลัง คาดเข็มขัด

หมายเหตุ

 • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก GrabCar, GrabTaxi กรุงเทพฯ และ ผู้ถูกแนะนำต้องสมัครเป็นสมาชิกตามโปรโมชันข้างต้นในกรุงเทพฯ เท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อนของคุณ) จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิก Grab มาก่อน
 • โปรโมชันนี้เริ่มตั้งแต่ 12 มี.ค.-1 เม.ย. 61
 • ผู้แนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดใน สมาชิก GRAB กรุงเทพฯ แนะนำเพื่อนใหม่ เพื่อรับสิทธิ์
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องกรอกรายละเอียดของตนเองเพื่อสมัครใน ใบสมัครขับและส่งเอกสารสำหรับสมาชิก GRAB กรุงเทพฯ เพื่อรับสิทธิ์
 • หลังส่งใบสมัคร ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครข้างต้นให้ครบทุกรายการ ภายใน 7 วันนับจากวันที่เปิดระบบ
 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินสดเข้ากระเป๋าเงินสดในแอปฯ คนขับตามรอบประจำสัปดาห์ และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าแนะนำทั้งหมดของผู้แนะนำจะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • โปรโมชันคนขับใหม่ (ผู้ถูกแนะนำ) จะถูกโอนเข้าตามรอบภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่คนขับใหม่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • หากคนขับใหม่ไม่เริ่มขับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์จากโปรโมชัน
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่