[GrabCar, GrabTaxi] ระเบียบปฎิบัติสำหรับการยกเลิกงาน

เนื่องจากปัจจุบันมีการยกเลิกงานโดยคนขับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และสร้างความไม่ประทับใจในการใช้บริการของผู้โดยสาร บริษัทฯ ให้สิทธิ์คนขับในการยกเลิกงานผ่านแอพฯได้ด้วยตนเองโดยใส่เหตุผลที่ตรง “ตามความเป็นจริง” โดยที่คนขับไม่จำเป็นต้องโทรเข้ามาให้ศูนย์ฯยกเลิกงานให้


บทลงโทษ

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติใหม่ ทางบริษัทฯได้กำหนดบทลงโทษของผู้ขับที่ทำการยกเลิกงานเกินอัตราที่กำหนดเป็นระบบเปอร์เซ็นต์ในแต่ละสัปดาห์ดังนี้

 1. ยกเลิกงานน้อยกว่า 5 ครั้ง หรือน้อยกว่า 20% ของงานที่รับต่อสัปดาห์ : ไม่มีบทลงโทษ
 2. ยกเลิกงานมากกว่า 20% ของงานที่รับต่อสัปดาห์ : มีบทลงโทษตามตารางด้านล่างนี้

(*) ถ้าหากผิดครั้งที่ 1 ยกเลิก 20-30% (ถูกตักเตือนแล้ว) และครั้งที่ 2 ยกเลิกมากกว่า 30% จะถูกระงับจนกว่าคนขับจะเข้ามาอบรมตามเวลาที่กำหนด


หมายเหตุ

 1. วิธีคิดคะแนนการยกเลิกงาน คนขับสามารถนำจำนวนงานยกเลิกทั้งหมดของสัปดาห์ หารกับยอดรับงานทั้งหมดของสัปดาห์ คนขับก็จะได้ % การยกเลิกงาน

  ตัวอย่าง : วันที่ 1-7 รับงานทั้งหมด 100 งาน และคนขับยกเลิกงานทั้งหมด 10 งาน ให้นำ 10/100 จะได้เท่ากับ 10% ของการยกเลิกงานทั้งหมดของสัปดาห์
   
 2. การยกเลิกงานที่นำมาคิดคะแนน จะรวมถึง งานที่ผู้โดยสารยกเลิกและให้เหตุผลว่า “คนขับขอให้ยกเลิกงาน” ซึ่งเป็นการยกเลิกโดยที่ผู้โดยสารไม่เต็มใจและส่งผลให้ผู้โดยสารเรียกรถยากขึ้น
   
 3. หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมล์มาที่ qc.th@grab.com

มีผลเริ่ม 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป