GCP_Banner.jpg

"GrabCar Plus กับสิทธิพิเศษที่มากกว่า"

รถยนต์ชั้นนำ

ผู้ขับรถคุณภาพ

เงินเพิ้มขึ้น.png

รายได้ดีกว่า


ทำไมต้อง GrabCar Plus

 • ผู้ขับรถที่มีคุณภาพและบริการที่โดดเด่นเป็นที่ประทับใจของผู้โดยสาร

 • รถยนต์ที่มีมาตรฐานเพื่อพร้อมให้บริการที่ครบครันมากยิ่งขึ้น

 • สิทธิพิเศษที่เหนือกว่าจากค่าโดยสารที่ สูงขึ้นอีก 30% จาก GrabCar

 • ได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสาร เนื่องจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 25 ก.ค. 60

GrabCar Plus กับเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า

 
GCP_Benefits.jpg
 

รถยนต์ที่สามารถเข้าร่วม GrabCar Plus

 
* ปีผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปีที่ระบุจวบจนปีปัจจุบัน ** ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562 ***สำหรับสมาชิก GrabCar Plus ปัจจุบัน ที่มีรุ่นปีผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปี 2011-2013 สามารถรับงาน GrabCar Plus ได้ตามปกติ ****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และเพิ่มเติมรุ่นรถยนต์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

* ปีผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปีที่ระบุจวบจนปีปัจจุบัน
** ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562
***สำหรับสมาชิก GrabCar Plus ปัจจุบัน ที่มีรุ่นปีผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปี 2011-2013 สามารถรับงาน GrabCar Plus ได้ตามปกติ
****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และเพิ่มเติมรุ่นรถยนต์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 

สมัครขับวันนี้เพื่อรับเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า

1. หากคุณคือ ผู้สมัครขับใหม่

 • ไม่เคยเป็นสมาขิก Grab มาก่อนและมีความต้องการจะสมัคร GrabCar Plus

 • รถยนต์ที่ต้องการใช้ขับกับ Grab เป็นไปตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น

 • คลิกที่นี่เพื่อสมัคร GrabCar Plus กรอกข้อมูลของท่าน และส่งเอกสาร ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • สำเนาใบขับขี่

  • สำเนาใบทะเบียนรถ (รายการจดทะเบียนรถ)

  • พรบ. (ป้ายวงกลม)

  • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์

  • หนังสือยินยอมให้ใช้รถ* (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง)
   ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อขับ Grab" ค่ะ

2. หากคุณคือ สมาชิก GrabCar ที่ต้องการเข้าร่วม GrabCar Plus

 • เป็นสมาชิก GrabCar กรุงเทพฯ

 • รถยนต์ที่ต้องการใช้ขับกับ Grab เป็นไปตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น

 • คลิกที่นี่เพื่อส่งเอกสารเพิ่มประเภทการให้บริการ โดยเลือก "เปลี่ยนประเภทรถเป็น GrabCar Plus" และต้องอัปโหลดรูปเอกสาร ดังนี้

  • พรบ. (ป้ายวงกลม)

  • สำเนาทะเบียนรถ

  • หนังสือยินยอมให้ใช้รถ* (หากท่านไม่ได้ใช้รถของตัวท่านเอง)
   ท่านต้องนำส่ง สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมให้เจ้าของรถลงมือลายชื่อและระบุ "ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว...นำรถทะเบียน...ยี่ห้อ...รุ่น... เพื่อขับ Grab" ค่ะ

 • ค่าคอมมิชชัน 25% จากงานของ GrabCar Plus (สำหรับค่าคอมมิชชันงานของ GrabCar จะยังคงเป็นอัตราเดิม)


หมายเหตุ

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงสิทธิประประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี

 • หากทางบริษัทฯ ตรวจพบว่าบริการของคุณไม่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GrabCar Plus โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า