Register Blog_GB BKK.jpg

เริ่มขับ แกร็บไบค์ กรุงเทพฯ ง่ายนิดเดียว

เลือกสมัครได้ 2 ช่องทาง


1. สมัครขับแกร็บไบค์ กรุงเทพฯ ออนไลน์ 


2. สมัครขับ ณ สำนักงานใหญ่แกร็บ

สถานที่: ชั้น 30 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 คลิกเพื่อนำทาง
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 09:00-18:00น.
รอบอบรม:
   วันจันทร์ - ศุกร์ | 11:00น. 13:00น. 15:00น. 17:00น.
   วันเสาร์ | 11:00น. 13:00น. 15:00น.


เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย (ต้องเป็นชื่อผู้สมัครเท่านั้น)
 • เล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
 • พรบ.รถจักรยานยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ พร้อมเซ็นยินยอมให้ใช้รถ (กรณีที่ชื่อเจ้าของรถไม่ตรงกับผู้สมัคร)

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครจะต้องยินยอมในการตรวจประวัติอาชญากรรมย้อนหลัง 7 ปี และจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือได้รับคำตัดสินจากศาลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว
 • ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรม และผ่านการทดสอบการรับงานเบื้องต้นจากบริษัทฯ
 • ผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งรอบการอบรมที่สำนักงานแกร็บและรอบการอบรมออนไลน์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • แกร็บมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินพิเศษทันทีในทุกกรณี
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า