[GrabBike]การโอนเงินจากกระเป๋าเงินเข้าบัญชีธนาคาร

พาร์ทเนอร์สามารถโอนยอดเงินจากกระเป๋าเงินภายในแอป (เงินที่ได้รับเมื่อลูกค้าใช้โปรโมชัน หรือจ่ายด้วยแกร็บเพย์) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เมนู "กระเป๋าเงิน GrabPay" 

2.เลือกที่ "โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร" และใส่จำนวนเงิน

เงื่อนไขการโอนเงินจากระเป๋าเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  • พาร์ทเนอร์จะต้องมียอดเงินไม่ต่ำกว่า 200 บาทจึงจะสามารถทำการโอนเงินได้
  • การโอนเงินจากกระเป๋าเงินเข้าบัญชีธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 3 บาท(หักจากยอดโอน)
  • การโอนเงินจากกระเป๋าเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร)
  • ควรหลีกเลียงการทำการโอนในช่วงเวลา 22.00-02.00น. เนื่องจากอาจเกิดความขัดข้องของระบบธนาคารได้ง่าย
  • เงื่อนไขนี้สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆอาจมีค่าบริการ และระยะเวลาดำเนินการที่แตกต่างออกไป