ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการยกเลิกงาน

เนื่องจากปัจจุบันมีการยกเลิกงานโดยคนขับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการ รวมถึง ผลกระทบระยะยาวต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ พาร์ทเนอร์สามารถยกเลิกงานผ่านแอปฯ ได้ด้วยตนเองโดยใส่เหตุผลที่ตรงตามความเป็นจริง และไม่จำเป็นต้องโทรเข้ามาให้ศูนย์ฯ ยกเลิกงานให้ อย่างไรก็ตาม หากพาร์ทเนอร์มีอัตรายกเลิกงานสูงเกินไป (สูงกว่า 20%) บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติด้านล่างซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 

บทลงโทษ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษของผู้ขับขี่ที่ทำการยกเลิกงานเกินอัตราที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ดังนี้

  1. ยกเลิกงานน้อยกว่า 5 ครั้ง หรือน้อยกว่า 20% ของงานที่รับต่อสัปดาห์ : ไม่มีบทลงโทษ

  2. ยกเลิกงานมากกว่า 20% ของงานที่รับต่อสัปดาห์ : มีบทลงโทษตามตารางด้านล่างนี้

*หากผิดครั้งที่ 1 ยกเลิก 20-35% (ถูกตักเตือนแล้ว) และครั้งที่ 2 ยกเลิกมากกว่า 35% จะถูกระงับสัญญาณจนกว่าจะเข้ารับการอบรมตามเวลาที่กำหนด

*หากผิดครั้งที่ 1 ยกเลิก 20-35% (ถูกตักเตือนแล้ว) และครั้งที่ 2 ยกเลิกมากกว่า 35% จะถูกระงับสัญญาณจนกว่าจะเข้ารับการอบรมตามเวลาที่กำหนด


หมายเหตุ

  • วิธีคิดคะแนนการยกเลิกงาน สามารถคำนวณจากการนำจำนวนงานยกเลิกทั้งหมดของสัปดาห์ หารกับยอดรับงานทั้งหมดของสัปดาห์ จะได้อัตรายกเลิกงาน
    ตัวอย่าง : วันที่ 1-7 รับงานทั้งหมด 100 งาน และคนขับยกเลิกงานทั้งหมด 10 งาน ให้นำ 10/100 จะได้เท่ากับ 10% ของการยกเลิกงานทั้งหมดของสัปดาห์